1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym rybaprzepis.pl.pl zwanym dalej „Sklepem” dla klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient dokonujący zakupu w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Właścicielem Sklepu jest MediaImage Beata Janiga z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gabriela Narutowicza 54/27 NIP:6443122099, REGON:383639283.
 4. Ze sklepem można skontaktować się poprzez: pocztę elektroniczną – adres e-mail sklep@rybaprzepis.pl ; listownie – pod adresem MediaImage Beata Janiga, ul. Gabriela Narutowicza 54/27, 41-200 Sosnowiec.
 5. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem https://www.rybaprzepis.pl
 6. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 8. Przedmioty oferowane w sprzedaży są rzeczami nowymi. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby zdjęcia i opis wiernie odwzorowywał oferowane produkty. Jednocześnie informujemy, że zdjęcia, obrazy i kolory mogą różnić się +/- 15% od rzeczywistego wyglądu w zależności od używanego medium do ich wyświetlania. W sprzedaży znajdują się również materiały cyfrowe, których wysyłka jest możliwa przed 14 dniem od zamówienia co wiąże się wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia umowy.
 9. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie klient każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem pkt.8.
 10. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na wysłanie rachunku/faktury za zakupiony towar na adres meilowy podany w formularzu zamówienia.
 11. Informacje zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia.
 3. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia i wysyłany w dni robocze w przeciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.
 4. W przypadku płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.
 5. Wysyłka jest darmowa i towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w przypadku materiałów cyfrowych wysyłka następuje po 14 dniach od zamówienia na adres email kupującego. Możliwa jest wcześniejsza wysyłka materiałów cyfrowych co wiąże się z utratą prawa do zwrotu.
 6. Klient może zamówić wyłącznie jedną sztukę materiału cyfrowego.
 7. Zakupione materiały po dokonaniu płatności są udostępniane do pobrania na email podany podczas wypełniania formularza zamówienia.
 8. Na stronach produktów przy każdym materiale podany jest format, w którym plik cyfrowy zostanie udostępniony.
 9. Po zaksięgowaniu środków na koncie zostanie wysłany dowód zakupu na adres email podany podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. ZWROTY

 1. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar.
 5. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep formularza o odstąpieniu od umowy przez klienta wraz ze zwróconym towarem.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań.
 7. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego.
 8. W przypadku zakupu materiałów cyfrowych zaznaczenie checkboxu “Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy” w procesie zamawiania skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy.

4. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 3. Chęć zgłoszenia reklamacji zakupu internetowego należy zgłosić na adres sklep@rybaprzepis.pl podając nr zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 5. Warunkiem reklamacji jest stwierdzenie, że towar:
  1. ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność
  2. nie ma właściwości o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego
  3. jeżeli rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 6. Sprzedawca nie odpowiada względem kupującego jeżeli:
  1. wady powstały po wydaniu towaru kupującemu
  2. jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu
 7. Materiały cyfrowe klient może reklamować w przypadku gdy zakupiony ebook okaże się uszkodzony lub w ciągu 24 godzin od dokonania płatności materiał cyfrowy nie zostanie mu udostępniony do pobrania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.